วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การลงทะเบียนเข้าห้องเรียนออน์ไลน์

 

     ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดทำห้องเรียนออน์ไลน์ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
     1.  ใช้เป็นห้องในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
     2.  ประหยัดเวลาในการติดต่อสื่อสารกัน
     3.  ลดกระดาษในการมอบหมายงานให้กับผู้เรียน
     4.  ช่วยจัดระเบียบงาน นักเรียนสามารถดูงานทั้งหมดของ
ตนเองได้ในหน้างาน และเนื้อหาสำหรับชั้นเรียนทั้งหมดจะจัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ภายใน Google ไดรฟ์โดยอัตโนมัติ 

        เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน ให้นักเรียนเลือกเมนูด้านบนเพื่อเข้าสู่ห้องเรียนของบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และทำตามคำแนะนำตามลำดับขั้นตอนต่อไป

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555